FAQ

FAQ

De info die u wenst en die u niet op deze pagina's vindt, wordt u gegeven tijdens het eerste therapiegesprek.

Hoe kan u uw therapie organiseren?

U kan individueel therapie doen of u kan dat doen met uw partner of met uw gezin om de beste keuze te maken.

Tot u zelf beslist dat u ver genoeg staat. U kan aan de therapie beginnen en iedere keer voor uzelf uitmaken of u al ver genoeg bent of nog niet en dus nog wilt verder doen. Of u kan aan het begin zelf het aantal sessies bepalen dat u wilt volgen om dan een evaluatie te maken en te zien of u ver genoeg bent of nog door wilt gaan met psychotherapie. Het is een beetje zoals les volgen: hoe meer les u volgt hoe meer kans op slagen.

Meestal duurt één sessie enkele minuten minder dan één uur. Die enkele minuten gebruikt de therapeut om even te ontspannen om dan weer vol aandacht te zijn voor de volgende persoon. Zo hebt u altijd de garantie van een frisse therapeut tegenover u te vinden. U kunt zelf ook vragen dat een sessie anderhalf uur of twee uren zou duren als u vindt dat u zo beter aan uw probleem kunt werken. Soms zal de therapeut dat ook zelf voorstellen maar u beslist.

De duur van de therapie is voor elke situatie anders. Het hangt ook af van de grootte van het (de)betrokken syste(e)m(en). Meestal stelt de systeemtherapeut tussen de 5 en de 10 therapeutische sessies voor. Eén samenkomst duurt ongeveer één uur. Voor grotere systemen b.v. grote nieuw-samengestelde gezinnen kunnen twee uren worden gepland.

Het is net andersom: wij veranderen iedere dag. We zijn al lang anders dan we enkele jaren geleden waren en toch zijn we nog altijd 'ik'. Veranderen gebeurt dus vanzelf. Maar opgelet: veranderingen vanzelf zijn meestal niet zo goed. 'Vanzelf', dus zonder het nodige werk eraan, gaat ieder gebouw kapot. We veranderen dus altijd maar we moeten zelf onze verandering sturen, we moeten zelf bepalen hoe we willen veranderen en wat we daarvoor willen doen en wat we daarvoor willen leren. Therapie wordt dan leren om stap voor stap te veranderen in de richting die u wenst.

Dat gebeurt wel vaker. Zoals het al even dikwijls gebeurt dat die partner er dan ineens wel wil bij worden betrokken. U kan aan uw relatie alleen werken. Dat is iets minder gemakkelijk maar het is mogelijk. U moet maar denken dat als één van de twee bij het tennissen leert om het balletje anders terug te slaan, de medespeler ook anders moet gaan spelen.

Als u voelt dat praten alleen voor u tekortschiet, niet voldoende bevredigt of te weinig verandering oplevert dan kan lichaamsgerichte psychotherapie u zeker helpen. U leert dan luisteren naar uw lichaam en zijn signalen interpreteren en omzetten in spreken.

Binnen de VZW Relatie-Academie kan u terecht voor lichaamsgerichte psychotherapie. Dit kan individueel of met partner. Meer uitleg volgt na een intakegesprek.

Ga naar het tabblad 'Problemen'. Daar vindt u meer uitleg.

In de psychotherapie zijn verscheidene modellen, d.w.z. verscheidene manieren van werken. De werkwijze verschilt, het doel is hetzelfde. Ga naar het tabblad 'Therapie' waar die verschillende vormen van psychotherapie kort zullen worden uitgelegd.

Voor normale mensen die (even) in de knoei zitten met zichzelf of met andere mensen of met officiële instanties. Wie naar Relatie - Academie komt, is dus absoluut niet gek of abnormaal al zullen anderen dat misschien wel eens denken of zeggen maar dat is dan hun zaak.

Daar zijn vele redenen voor. Die 'wildvreemde' staat per definitie verder van het probleem: als u met uw neus tegen een schilderij staat - eigenlijk bent u zelf een deel van het schilderij - dan ziet u ook dingen anders dan iemand die het schilderij van wat verderaf bekijkt. Die therapeut ziet dus ook mogelijkheden die u niet kan zien. Het is niet zomaar een 'wildvreemde' maar een professioneel die meer ziet en die meer weet hoe dingen te zeggen en hoe dingen te doen. Het is niet waar dat u al die dingen 'vanzelf' zou moeten weten en kunnen: daaroor is het leven veel te ingewikkeld geworden, maar u moet wel geloven dat u kan bijleren en kan veranderen.

Dit is een training die wordt gegeven aan mensen die zich onzeker voelen, weinig voor zichzelf opkomen en die meestal de anderen laten voorgaan. Het is de bedoeling dat men door middel van rollenspel duidelijker leert om voor zichzelf op te komen. Iedereen die aan de training deelneemt leert hoe men op een duidelijk, verstaanbare manier eigen meningen en gevoelens kan verwoorden zo dat men meer respect krijgt.

Een intakegesprek of een verkennend gesprek of ook nog eerste gesprek genoemd, is een kennismakingsgesprek tussen u en de psychotherapeut. Dit gesprek duurt ongeveer één uur en heeft als doel het probleem te verkennen, de mogelijke manieren van benadering van het probleem te bespreken, de mogelijke duur van therapeutische begeleiding in te schatten en een raming van de kostprijs te geven. Het is belangrijk dat u zich bij de psychotherapeut goed voelt, veilig voelt. Men zegt: "Het moet klikken." Dit gesprek is soms al therapie op zich.

Deze training is een training waarin elk lid leert betere en efficiëntere contacten met anderen op te bouwen zo dat het contact meer bevredigt. In deze training wordt dus de communicatie tussen ik en de andere sterk benadrukt.

Is een individuele psychotherapie waarbij het systeem waartoe u behoort centraal staat. De oorzaak van uw probleem ligt niet bij uzelf maar bij het systeem waar u bijhoort. Het systeem is dus ziekmakend. Het gezin van herkomst is het eerste en het belangrijkste sociale systeem. Andere sociale systemen zijn o.m. huidig gezin, school, werk, vrienden, buurt. Binnen die systemen is er constant uitwisseling van gedachten, verwachtingen en gevoelens. Het is dus normaal dat er spanningen kunnen ontstaan. Wanneer spanningen te lang duren kan de balans van draaglast en draagkracht dermate verstoord zijn dat er klachten ontstaan. Voorbeelden zijn angsten, burn-out, depressie, verslavingen en zelfs mishandeling en (huiselijk)geweld. In de therapie gaat de therapeut op zoek naar de wisselwerking tussen de problematiek en de klacht. U zoekt samen met de therapeut naar andere manieren om de problemen aan te pakken. Hiervoor kunnen verschillende therapeutische strategieën worden gebruikt. Het eerste is het in kaart brengen van alle -slecht werkende- interactiepatronen. Daarnaast worden verschillende strategieën ontwikkeld om verandering te bevorderen.

Experiëntieel betekent ervaren. In een ervaringsgerichte psychotherapie die het lichaam centraal stelt, gaat het erom om te leren begrijpen wat u in uw lichaam voelt. Het lichaam zendt signalen uit maar die moeten nog juist worden geïnterpreteerd. Bepaalde houdingen en oefeningen leren u om daar dichter bij te komen. Onbegrijpelijke lichamelijke klachten worden ineens een duidelijke boodschap. Zie lichaamsgerichte psychotherapie.

In deze therapie ligt de klemtoon op het wijzigen van de gedragspatronen die de emotionele problematiek in stand houden. Daarbij wordt verder geleerd hoe u uw manier van denken efficiënter kan veranderen. In de gedragstherapie wordt getracht het probleemoplossend vermogen te vergroten. Hiertoe krijgen cliënten vaak 'huiswerk' mee. Die opdrachten zijn bedoeld om buiten de therapie uit te voeren.

In gezinstherapie staat het gezin centraal. Gezinstherapie is nuttig wanneer het omgaan met mekaar –dit noemen we interactiepatronen- vastzit. Het gezin zit in een impasse. Een gezin is een geheel, een systeem. Wanneer één van de leden van het gezin een probleem heeft, zal dit een weerslag hebben op de rest van het systeem, dus op alle gezinsleden. Een eerste stap naar verandering is het in kaart brengen van de problematiek. In de gezinstherapie kan men ook zodanig het systeem veranderen dat één bepaald gezinslid geholpen wordt.

De lichaamsgerichte psychotherapie is die vorm van psychotherapie waarbij het lichaam de informatieverstrekker is. In lichaamsgerichte psychotherapie gaat men ervan uit dat het lichaam, de gevoelens, de gedachten en de emoties nauw samenhangen. Aangezien onze lichaamstaal heel rijk is, kan ons lichaam veel informatie leveren over hoe het met onze gevoelens en emoties, kortom met ons leven, is gesteld. De signalen die ons lichaam daarover uitzendt, kunnen we zelf leren herkennen of kunnen we van anderen horen waaruit we dan weer zelf iets leren over onszelf. Er bestaan verschillende soorten lichaamsgerichte psychotherapieën. Pesso-therapie is één voorbeeld van lichaamsgerichte psychotherapie. Zie ook experiëntiële psychotherapie.

Sekstherapie is een soort gedragstherapie die gericht is op seksuele problemen.

Therapie volgen is een verkeerde manier van spreken: u 'volgt' geen therapie, u 'doet' uw eigen therapie. Een therapeut wijst u daarbij de weg en reikt u de instrumenten aan om uw therapie te doen. Bedenk dus goed: het is juist wat mensen zeggen: 'u moet het zelf doen' maar iemand moet u helpen om dat zelf te leren doen, een therapeut traint u om het zelf te doen. Een therapeut toont u de weg of de verschillende wegen, zet wegwijzers uit en reikt hulpmidelen aan maar u moet de weg kiezen en de weg gaan, u moet de hulpmiddelen kiezen en gebruiken. Achteraf mag u dan ook met recht en reden zeggen dat u zelf uw probleem hebt opgelost!